ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันนี้ (16 ส.ค. 66) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

วันนี้ (10 ส.ค. 66) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (27 ก.ค. 66) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 ญัตติ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (25 เม.ย. 66) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาล/กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ติดภารกิจ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 โดยที่ประชุมมีมติเลือก นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ชั่วคราว และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

รายการทั้งหมด 31 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000