มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศ ณ วันที่ : 29 เม.ย. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000