คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง

ประกาศ ณ วันที่ : 6 มิ.ย. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000