โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Google Classroom) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 13 มี.ค. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000