จัดนิทรรศการเสนอผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม : 4,870 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 25 ก.ค. 2566
จัดนิทรรศการเสนอผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี
จัดนิทรรศการเสนอผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (25 ก.ค. 66) ณ บริเวณโถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ร่วมจัดนิทรรศการเสนอผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบตัดสินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ "ตลาดนัดขยะรีไซเคิล" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางอย่างเป็นรูปธรรมของเทศบาลฯ ทั้งนี้เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน มีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันที่ 6 ของเดือน ซึ่งปกติทุกวันที่ 6 ของเดือนนั้น จะมีการดำเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลฯ กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ จะจัดให้มีการออมเงินเพื่อนำไปจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก คณะผู้บริหารเทศบาลฯ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งตลาดนัดขยะรีไซเคิลในวันดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ นำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายและนำเงินที่ได้ไปออมกับกองทุนฯ ต่อไป ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะในครัวเรือนแล้ว ยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมการออมเงินเพื่อสร้างสวัสดิการแก่ประชาชนอีกด้วย

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A