แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัด จันทบุรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริการ
1. ด้านการบริการ *
พอใจมาก พอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ
ได้รับความสะดวกจากการบริการ
2. ด้านสถานที่ *
พอใจมาก พอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
ความสะอาดของหน่วยงาน
ความเพียงพอของจำนวนที่นั่งในห้องติดต่อ
ความเพียงพอของจำนวนห้องน้ำ
ความชัดเจนของป้ายแสดงที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการ
3. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร / การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร *
พอใจมาก พอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
การเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ก
การรับรู้ข่าวสารผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ความสะดวกในการติดต่อผ่านโทรศัพท์
4. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร *
พอใจมาก พอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
จำนวนของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสม
บริการด้วยกริยา/วาจา มีความเหมาะสม
5. ด้านขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมาก พอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
ความถูกต้องของการให้บริการ
ความรวดเร็วต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของท่านต่อการบริการของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A