การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
1 โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลคณะผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
8 Q&A Q&A
9 Social Network Social Network
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
11 แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 E-Service E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000