กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
7 ธ.ค. 2564 ประมวลกฎหมายที่ดิน
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
7 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

รายการทั้งหมด 30 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A