กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567

จำนวนผู้เข้าชม : 45 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 7 มิ.ย. 2567
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายณรงค์ อรุณวงษ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาอนุมัติปรับแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 และการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและโภชนาการในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 34,000 บาท เสนอโครงการโดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
2. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 24,035 บาท เสนอโครงการโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 22,600 บาท เสนอโครงการโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
4. โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 150,480 บาท เสนอโครงการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A