กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 .

จำนวนผู้เข้าชม : 47 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 7 มิ.ย. 2567
กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
.
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อรับซื้อและรับฝากขยะรีไซเคิลจากประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตามความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
 
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A