การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

จำนวนผู้เข้าชม : 476 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 10 มิ.ย. 2566
นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์กล่าวเปิดงาน

วันนี้ (10 มิ.ย. 66) เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึงหลักการการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กระดับปฐมวัยในหลักสูตรการเรียนการสอน งาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ตลอดจนแนวทางการปฎิบัติงานต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาให้ผู้ปกครองได้ตระหนักเห็นคุณค่าของการเตรียมความพร้อมเด็กระดับก่อนวัยเรียนที่ถูกต้อง และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประสานร่วมมือกันในการพัฒนาเด็ก

เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปร่วมกัน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A