ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
21 24 ม.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3
22 23 ม.ค. 2567 ประกาศเทศบาลฯ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องการใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 23 ม.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
24 2 ม.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 28 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
26 25 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
27 22 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2
28 24 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
29 24 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 8 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
31 6 พ.ย. 2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
32 6 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)
33 6 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
34 6 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2566
35 1 พ.ย. 2566 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ทั้ง 10 ชุมชน
36 30 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
37 26 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยหรือหญิงตั้งครรภ์ไปโรงพยาบาลของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
38 25 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
39 24 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
40 5 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายการทั้งหมด 158 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A