ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
121 5 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
122 31 มี.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5
123 1 มี.ค. 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
124 28 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
125 28 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4
126 3 ก.พ. 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
127 2 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการสำรวจที่ดิน
128 1 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา ของนายคมสันต์ วาจาสัตย์ สัญญาจ้างเลขที่ 45/2563 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562
129 27 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดถัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
130 18 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ
131 17 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
132 13 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3
133 31 ธ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
134 30 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2564
135 27 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
136 14 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
137 14 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
138 13 ธ.ค. 2564 ประกาศการป้องกันภัยช่วงฤดูหนาว
139 26 พ.ย. 2564 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่
140 26 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

รายการทั้งหมด 140 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000