การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2564

ประกาศ ณ วันที่ : 18 ธ.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายพิน จันทรังษี ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564) มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 77 โครงการ งบประมาณ 40,088,891.90 บาท ผลการตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการ สรุปได้ดังนี้ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 23 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 8 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ ยกเลิกโครงการ (โอนลดงบประมาณ) จำนวน 43 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 24,398,508.10 บาท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจติดตาม เพื่อนำมาจัดทำร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564) โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างฉบับดังกล่าว และร่วมกันตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 82 โครงการ งบประมาณ 41,320,560 บาท ผลการตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการ สรุปได้ดังนี้ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 28 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 8 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ ยกเลิกโครงการ (โอนลดงบประมาณ) จำนวน 43 โครงการ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างฉบับดังกล่าว

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A