การแจ้งเวียน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 พร้อมมาตราส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 7 เม.ย. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000