หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ : 14 มี.ค. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000