จิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

จิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

วัดเนินสูง

จิตรกรรมฝาผนังวัดเนินสูง

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาหนังภายในโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่วัดเนินสูง ตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี ที่เขียนถึงตัวละครเรื่องทศชาติชาดก และวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณภายในโบสถ์เก่าแก่วัดเนินสูง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่เขียนโดยฝีมือช่างจากจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบัน เริ่มหาชมได้ยากและเริ่มที่จะเลือนหายไป แต่ทางวัดเนินสูงยังคงอนุรักษ์ และเก็บรักษาไว้เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เข้าศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยมีพระครูธรรมวงศ์วรางกูร เจ้าอาวาสวัดเนินสูง เป็นผู้ดูแล และสืบสานอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้อยู่ และเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้     ทุกวัน สำหรับวัดเนินสูง เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2373 ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระอุโบสถใหม่ เนื่องจากของเดิมทรุดโทรมลง สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีตัดสาแหรกลูกนิมิตเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523 สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระประธานในพระอุโบสถ และภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นฝีมือศิลปินชาวบ้านในอดีตที่ร่วมแรงกันวาดสื่อความหมายพุทธชาดก และศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวจันทบุรีในอดีตสมัยที่การคมนาคมยังไม่เจริญรุ่งเรืองส่วนใหญ่ใช้เส้นทางน้ำเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก การบูรณะใช้เงินจากชาวบ้านที่ร่วมกันบริจาครวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กว่า 3 ล้านบาท

วัดเนินสูง

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A