รายงานสรุป (ประเมินวัดความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม) โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Google Classroom) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 18 เม.ย. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A