การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ประกาศ ณ วันที่ : 14 มี.ค. 2565
เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากบุคคลทั่วไป
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000