เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 28 ก.ย. 2564
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000