ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ประกาศ ณ วันที่ : 31 มี.ค. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A