e-Service

บริการรูปแบบออนไลน์

Q & A

ถามตอบทุกข้อสงสัย

ร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงความเห็น

การรับฟังความคิดเห็นประชาชน

สายตรง

ต่อสายตรงถึงผู้บริหาร

ข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี . วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมพิธีและรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 .

กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 .

กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 . วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อรับซื้อและรับฝากขยะรีไซเคิลจากประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตามความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดย นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานนำผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสาจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเชิญธงตราสัญลักษณ์ มาตั้งขบวนแถว โดยมีกลุ่มประชาชนที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น เคลื่อนขบวนธงออกจากอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปส่งมอบให้กับนายอำเภอตามเส้นทางที่ขบวนธงเคลื่อนผ่าน คือ อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย สร้างสุขอนามัยที่ดี

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายณรงค์ อรุณวงษ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาอนุมัติปรับแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 และการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและโภชนาการในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 34,000 บาท เสนอโครงการโดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 2. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 24,035 บาท เสนอโครงการโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 22,600 บาท เสนอโครงการโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 4. โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 150,480 บาท เสนอโครงการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วีดีทัศน์

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (EIT)
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A