e-Service

บริการรูปแบบออนไลน์

Q & A

ถามตอบทุกข้อสงสัย

ร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงความเห็น

การรับฟังความคิดเห็นประชาชน

สายตรง

ต่อสายตรงถึงผู้บริหาร

ข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนที่จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

การประชุมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

การประชุมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในการประชุมได้มีการแจ้ง ระเบียบการแข่งขัน พร้อมสูจิบัตรและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแข่งขันในแต่ละประเภทให้ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

โครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567

โครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง น่านน้ำ คันทรี โฮม รีสอร์ท ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายวันชัย นารีรักษ์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ สร้อยโท เลขานุการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก และนายประเสริฐ วิชรเขื่อนขันธ์ วิทยากร โดยมีนายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เลขานุการ ส.ท.จ.จันทบุรี และกรรมาธิการฯ ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกและเทศบาลเมืองปากช่อง

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกและเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี โดยนายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นายจิรชัย เขาหนองบัว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายอรัญ พงษ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี นายพินิจ เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน นายสมชาย เจริญสุข ประธานสภาเทศบบาลตำบลโป่งน้ำร้อน และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เลขานุการ ส.ท.จ.จันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกและเทศบาลเมืองปากช่อง

ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วีดีทัศน์

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (EIT)
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000