ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ลดใช้โฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร
20 พ.ค. 2563 \\ ข่าวประชาสัมพันธ์ \\ 19 คนอ่าน

รณรงค์ลดใช้โฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร..

ข่าวทั้งหมด..

ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
1 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 2 มิ.ย. 2563
2 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 27 พ.ค. 2563
3 ประกาศปรกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธี Overlay สายเทศบาลซอย 13 (ข้าง อส.) หมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 12 พ.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลซอย15 (เข้าวัดพลับพลา) หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 12 พ.ค. 2563
5 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 1 พ.ค. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย15 (เข้าวัดพลับพลา) หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 พ.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธี Overlay สายเทศบาลซอย 13 (ข้าง อส.) หมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 พ.ค. 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 พ.ค. 2563
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 เม.ย. 2563
10 ร่างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธี Overlay สายเทศบาลซอย 13 (ข้าง อส.) หมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด..

ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
1 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ก.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 13 ก.พ. 2563
3 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 14 พ.ย. 2562
4 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 14 พ.ย. 2562
5 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 14 พ.ย. 2562
6 ริบประกันสัญญา 30 ก.ย. 2562
7 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 13 ส.ค. 2562
8 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 13 ส.ค. 2562
9 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 13 ส.ค. 2562
10 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 13 ส.ค. 2562

ดูทั้งหมด..

ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 29 มิ.ย. 2563
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 3 เม.ย. 2563
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด..

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้ || กิจกรรมรายเดือน
<< ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้ >>