ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่๑๒ กรกฎาคม๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ หมวด ๔ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๙ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประกาศ การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประกาศ การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ประกอบกับขณะนี้ยังไม่ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้งแล้ง บางครั้งมีลมพัดแรง ประชาชนทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและขาดความระมัดระวัง อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงเวลาใกล้ค่ำที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือมีหมอกควันบดบัง ทัศนวิสัยในการมองเห็น ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นสภาพถนนและการจราจรได้ไม่ชัดเจน นอกจากนี้การขับขี่รถโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจรนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบกับขณะนี้ยังไม่ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง บางครั้งมีลมพัดแรง เสี่ยงต่อการเกิดและลุกลามของอัคคีภัยจนยากต่อการควบคุมได้

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 2 - 11 เมษายน 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 2 - 11 เมษายน 2567

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง(สำนักปลัด) จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 11 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3941-8498-9 ต่อ 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ รับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ รับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ รับจำนวนจำกัด 40 คน ภายใน 30 เมษายน 2567 หรือเมื่อเต็ม สมัครจองสิทธิ์ผ่านทาง QR code หรือเอกสารที่ส่งมาด้วย

กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MV เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง”

MV เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประชาสัมพันธ์ พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์ พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์ พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

รายการทั้งหมด 73 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A