ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาล/กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ติดภารกิจ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 โดยที่ประชุมมีมติเลือก นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ชั่วคราว และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

นนี้ (7 เม.ย. 65) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสภาฯ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ได้ร่วมมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “โครงการยกระดับทักษะการพัฒนาและใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform : CDP)” รุ่นที่ 1

กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่วัดทองทั่ว

กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่วัดทองทั่ว

วันนี้ (17 ก.ค. 66) เวลา 06.30 - 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่วัดทองทั่ว ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์โดยกระบวนการหมักชีวภาพแบบไร้อากาศ

ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์โดยกระบวนการหมักชีวภาพแบบไร้อากาศ

วันนี้ (26 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยนางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองทั่ว ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จะเปิดทำการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป (ย้ายจากที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี)

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จะเปิดทำการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป (ย้ายจากที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี)

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จะเปิดทำการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป (ย้ายจากที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี)

รางวัล TDA : Thailand Digital Accessibility Award 2023

รางวัล TDA : Thailand Digital Accessibility Award 2023

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เข้ารับรางวัล TDA : Thailand Digital Accessibility Award 2023 จากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พ.ศ.2566

ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พ.ศ.2566

ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พ.ศ.2566

รายการทั้งหมด 36 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000